چینی خانه شیخ صفی
07
نوامبر

عمارت چینی خانه

این اثر معماری که در قرن هشــت هجری به عنوان خانقاه و مدرس شــیخ صفي الدین اردبیلي مورد استفاده قرار میگرفت، در شــرق آرامگاه محیيالدین محمد(حرمخانه) و جنوب تالار دارالحفاظ قرار دارد. در زیر كف عمارت چینيخانه ســردابهاي وجود دارد كه با سقف گنبدي كوتاه مدفن اعاظم مریدان نزدیک شیخ بود. این اثردرسالهای1014-18ق عصرشاه عباس اول با تغییرات جزیی از داخل تبدیل به عمارت ســحرانگیزی به نام چینيخانه،محل نگهــداری ظروف چینی و کتب نفیــس خطی، گردید. این عمارت بــا تنگ بریهای ماهرانه و زیبا در بدنه و شــاه نشینهای چهارگانه، بخشــی از تاثیر هنر زادگاه صفویان را برتالار موسیقی عمارت عالیقاپوی اصفهان نشان میدهد.