شاه اسماعیل اول
10
Nov

مقبره شاه اسماعیل اول اردبیل

گنبد مزار شــاه اسماعیل یک فضاي چهارگوش کوچک و تنگی است که در فاصله خالي مقابر محیي الدین...