چینی خانه شیخ صفی
07
نوامبر

عمارت چینی خانه

این اثر معماری که در قرن هشــت هجری به عنوان خانقاه و مدرس شــیخ صفي الدین اردبیلي مورد استفاده قرار میگرفت، در شــرق آرامگاه محیيالدین محمد(حرمخانه) و جنوب تالار...

ادامه مطلب