چله خانه

چله خانه از واژه چهل+ه گرفته شده است .چله نشینی یعنی چهل شبانه روز در خلوت نشستن و مشغول عبادت شدن است . در بقعه شیخ صفی الدین دو چله خانه جهت خلوت نشینی شیخ صفی الدین و پسرش صدرالدین موسی  و مریدان آنها وجود داشته است . این چله خانه با فاصله زمانی از هم ساخته شده بود و در غرب صحن اصلی با نام چله خانه قدیم و جدید قابل رویت بوده است . چله خانه قدیم که موضع جلوس شیخ صفی الدین در سمت چپ حیاط کوچک قرار داشته است که با گذشت زمان بنای آن از بین رفته است . چله خانه جدید در سمت راست حیاط کوچک قرار دارد در زمان صدرالدین موسی به سال(۷۹۵ _ ۷۳۵ ه.ق) ساخته و محل جلوس او و مریدان بوده است که اکنون قسمتی از آن بنا بدون سقف باقی مانده است اما در آن زمان این بنا یک ساختمان دو طبقه با چهل حجره و گنبدزیبا بوده که بین سالهای ۱۰۸۲ و ۱۱۳۴ ه.ق گنبد آن فرو ریخته است.