مقبره شیخ صفی (گنبد الله الله)

  • خانه
  • /
  • مقبره شیخ صفی (گنبد الله الله)

 

گنبد اللّه‌اللّه فعلا هسته‌ي مرکزي مجموعه به شمار مي‌رود، که به دستور صدرالدين موسي ساخته شده است. نماي بيروني آن برج آجري استوانه‌اي شکلي است که بر روي قاعده‌ي سنگي هشت ضلعي قرار گرفته و به گنبدي کم خيز و عرق چيني شکل در بالا ختم مي شود. بر روي بدنه‌ي برج با کاشي معقلي فيروزه‌اي رنگ کلمه‌ي جلاله اللّه تکرار شده و بدين سبب آن را گنبد الله‌الله ناميده‌اند. قبر شيخ در وسط محوطه‌ي هشت‌ضلعي، درون آرامگاه، با صندوق چوبي منبت و خاتم‌کاري نفيسي پوشيده شده است.