حیاط باغ

حیاط بزرگ و باغ آن را به زمان شیخ جنید نسبت می دهند که به حیاط شیخ معروف است وبه شکل کاملاً نامتقارن با عرضی حدود ۲۷ متر و طولی بین ۱۰۰ و ۹۰ متر با طرح باغ های ایرانی ساخته شده است . این حیاط دو پله پائینتر از سطح میدان عالی قاپو قرار دارد که بعد از پله و از طریق دو لنگه در چوبی بزرگ به حیاط باغ می رسیم که کف حیاط با سنگهای خاکستری مفروش شده است . در وسط حیاط دو واحد حوض سنگی به شکل مستطیل متقارن و مقابل هم قرار دارد که زمانی لوله کشی آب گوارا از محل چاه آب اهل ایمان به اینجا آورده می شده است . امروزه شکل ظاهری آن بیشتر مدیون تعمیرات اوایل قرن نوزدهم و مرمت های ۱۳۲۲ ه.ق است . در عصر صفویان در کنار حیاط ادارات و بناهای عمومی دیگری چون مطبخ و حمام و شربت خانه و دفترخانه و آب انبار قرار داشت . دیوارهای آجری اطراف حیاط بزرگ شامل تعداد ۲۹ دهنه طاقنما در سمت غربی و ۲۶ دهنه طاقنما در سمت شرقی است که با مرزهای ساده آجری از هم مجزا میشود و بالای آن قوس های چهار مرکزی است . ازاره دیوارها از تخته سنگهای تیره است . هم اکنون حیاط بزرگ به هیبت یک باغ با درختان میوه و کاج و گلهای متنوع و رنگارنگ محل با صفا و آرامی را به وجود آورده است .