اردبیل

 • شاه اسماعیل اول
  10
  نوامبر

  مقبره شاه اسماعیل اول اردبیل

  گنبد مزار شــاه اسماعیل یک فضاي چهارگوش کوچک و تنگی است که در فاصله خالي مقابر محیي الدین محمد و شیخ صفي الدین اردبیلی سر برافراشته است. این آرامگاه...

  ادامه مطلب
 • چینی خانه شیخ صفی
  07
  نوامبر

  عمارت چینی خانه

  این اثر معماری که در قرن هشــت هجری به عنوان خانقاه و مدرس شــیخ صفي الدین اردبیلي مورد استفاده قرار میگرفت، در شــرق آرامگاه محیيالدین محمد(حرمخانه) و جنوب تالار...

  ادامه مطلب
 • بقعه شیخ صفی
  07
  نوامبر

  تاریخچه شیخ صفی الدین اردبیلی

  مجموعه مذهبي شــیخ صفي الدین اردبیلي(650-735ق) ،جد اعلای صفویان، به عنوان یازدهمين اثر تاريخي- فرهنگي ایران است كه با داشــن ارزشهاي زیاد فرهنگي و معماري در جلسه روز شانزدهم...

  ادامه مطلب