شاه اسماعیل اول
10
نوامبر

مقبره شاه اسماعیل اول اردبیل

گنبد مزار شــاه اسماعیل یک فضاي چهارگوش کوچک و تنگی است که در فاصله خالي مقابر محیي الدین محمد و شیخ صفي الدین اردبیلی سر برافراشته است. این آرامگاه...

ادامه مطلب