درگاه اصلی

دروازه (درگاه اصلی یا سردر عالی)

از سردر اصلی فاخر مجموعه به جزء بقایای پی و ازارهی بریده شده ی آن که در کاوشهای باستان شناختی سال2007/1385کشف و شناسائی شد، اثر قابل توجهی به جای نمانده است. این سردر، در عصر شاه عباس دوم تجدید بنا شده بود.