آرامگاه محیی الدین

آرامگاه محیي الدین محمد(حرمخانه)

این اثر معماری به نام فرزند ارشــد شــیخ صفي الدین اردبیلي یعنی محیی الدین محمد و از یادمانهای عصر شیخ صفی در جنوب مقابر شیخ صفي الدین اردبیلی و شــاه اسماعیل اول قرار دارد. در دو لنگه چوبى نقرهکاری شده سمت راست ایوان شاه نشين، در نقاشی لاکی، هفت صندوق چوبی و سنگ مزارات مقبره از شاخص ترین آثار این آرامگاه محسوب میشود. این اثر بیشر به خاطر دفن اهل بیت شیخ صفی ازجمله بی بی فاطمه همسر شیخ و فرزندانش به حرمخانه معروف شده است.