تالار-دارالحدیث

تالار دارالحدیث(دارالسلام یا طاق متولی)

این تالار در سمت غربي صحن، روبروی بنای ســرگ جنتسرا به طرز شرقي و غربي ساخته شــده است. دارالمتولي شاملیك تالار و ایوان نسبتابلند با دو رواق در دو طرف آن است. نام این اثر در دورههاي مختلف تاريخی، با عنوانهاي دارالمتولی و دارالسلام ودارالحدیث معروف بوده است.