چله خانه شیخ صفی

چله خانه های قدیم و جدید

در مجموعه مذهبی شــیخ صفی الدین اردبیلی دو چله خانه یکی به نام شــیخ صفي الدین اردبیلی (چله خانه قدیم) و دیگری به نام چله خانه جدید (صدرالدین موســی) وجود داشته است. چله خانه شیخ صفي الدین در سمت شرق چله خانه قدیم به خاطر آثار ساخته شده مسجد جنت ســرا بر روی آن، از نظرها مخفی اســت. آثار نیمه مخروبه چله خانه شــیخ صدرالدین موسی ،که به فاصله اندکی از چله خانه شــیخ صفي الدین اردبیلی در غرب حیاط میانی ساخته شد، با وجود ســاخت و سازها و تحولات دوره های تاريخی قابل بازسازی است.