هشت بهشت

مقصوره جنتسرا، معروف به مسجد (آرامگاه یا هشت بهشت)

بناي سرگ جنتسرا در شرق صحن اصلی مجموعه واقع است. جنتســرا به عنوان بزرگترین و بلندترین بنای مجموعه مذهبي اردبیل به شكل هشت ضلعی طراحی و ساخته شده است. در دو جناح آن دو رواق وجود دارد که رواق سمت جنوبی به عنوان هشتی بنا محسوب میشود. طاق بزرگ بنا با پنجره مشبک چوبی رو به صحن متقارن با ایوان و پنجره بزرگ دارالحدیث است.