چینی خانه شیخ صفی

عمارت چینی خانه ( خانقاه شیخ صفی الدين )

این اثر معماری که در قرن هشــت هجری به عنوان خانقاه و مدرس شــیخ صفي الدین اردبیلي مورد استفاده قرار میگرفت، در شــرق آرامگاه محیي الدین محمد(حرمخانه) و جنوب تالار دارالحفاظ قرار دارد.در زیر كف عمارت چیني خانه ســردابهاي وجود دارد كه با سقف گنبدي كوتاه مدفن اعاظم مریدان نزدیک شیخ بود. این اثر در سالهای1014-18ق عصر شاه عباس اول با تغییرات جزیی از داخل تبدیل به عمارت ســحرانگیزی به نام چیني خانه،محل نگهــداری ظروف چینی و کتب نفیــس خطی،گردید. این عمارت بــا تنگ بریهای ماهرانه و زیبا در بدنه و شــاه نشینهای چهارگانه،بخشــی از تاثیر هنر زادگاه صفویان را بر تالار موسیقی عمارت عالی قاپوی اصفهان نشان میدهد.