قندیلخانه

تالار دارالحفاظ (قندیلخانه)

تالار دارالحفاظ در اصل محل تجمع حافظان و قاریان قرآن از بناهای قرن هشــت هجري در جنوب صحن و شرق مقبره شــیخ صفی الدین واقع است. تالار دارالحفاظ با الحاق به مقبره شــیخ صفي الدین اردبیلي نقش حریم حرم را ایفا میکند. دارالحفاظ تالاري اســت که بیشــرین تزئینات کتیبهای و غیرکتیبهای آن در زمان شاه عباس کبیر با حضور هنرمندان زبردســت این دوره به مرحله اجرا درآمده اســت. ســردر برافراشتهی رواق این تالار پرحجمترین تزئینات کاشــیکاری عصر تیموری را در قاب زیبایي به رنگ آبی لاجوردی به نمایش گذاشته است.